Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest nauczanie i wychowanie uczniów.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły

Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania przez młodzież obowiązku nauki.

Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  1. wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko sześcioletnie,
  2. odroczenie obowiązku szkolnego,
  3. spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  4. skreślenie ucznia z listy uczniów,
  5. indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie, i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292.)

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-05-2019 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 5